Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden vind u hier. De voorwaarden zijn aangepast per 15 augustus 2017.

Download hier de voorwaarden in PDF.

Algemeen
1. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is verantwoordelijk voor het systeem dat Nederlandse
logiesvertrekkende ondernemingen classificeert en indeelt in categorieën. KHN benoemt de
uitvoeringsorganisatie die onder de merknaam Hotelsterren voor classificatie, registratie en
publicatie zorgdraagt. Deelnemers sluiten een overeenkomst met Hotelsterren voor de
ondergenoemde dienstverlening door deelname aan de hotelclassificatie.
2. Iedere Nederlandse logiesverstrekkende onderneming die, desgewenst voor één nacht, logies
verstrekt, kan zich aanmelden voor de hotelclassificatie.
3. De classificatie is gebaseerd op de normering van de Europese Hotel Classificatie Hotelstars.eu.

Deelname
4. De aanmelding door de deelnemer geschiedt met behulp van een digitale aanmeldprocedure in
het classificatiesysteem.
5. De deelname geldt voor de duur van een kalenderjaar, met een stilzwijgende verlenging van
telkens een kalenderjaar, met inachtneming van een wederzijdse opzegtermijn van 2 maanden
voor einde kalenderjaar.
6. Per kalenderjaar publiceert Hotelsterren de geldende tarieven. Door haar deelname te
bevestigen, gaat de deelnemer akkoord met de facturatie van de geldende tarieven in dat
kalenderjaar. De deelname wordt per kalenderjaar gefactureerd. De tarieven kunnen per
kalenderjaar aangepast worden aan de hand van de Consumentenprijsindex zoals gepubliceerd
door het CBS.
7. De deelnemer verplicht zich om de facturen binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen.
8. Na deze termijn wordt 5% invorderingsrente gerekend en worden eventuele incassokosten
verhaald op de deelnemer.
9. Uitblijvende betaling leidt, na voorafgaande ingebrekestelling, tot beëindiging van deelname.
10. De deelnemer neemt deel aan de Europese Hotel Classificatie overeenkomstig de daarvoor
geldende normen. De van toepassing zijnde normen worden voorafgaand aan het
classificatiebezoek aan de deelnemer beschikbaar gesteld.
11. Na een nieuwe aanmelding of na het verlopen van de geldigheidsduur van de classificatie wordt
het hotel ter plaatse gecontroleerd door een adviseur van Hotelsterren aan de hand van het
geldende normenstelsel. De classificatiebezoeken worden ter plaatse uitgevoerd door daartoe
door de uitvoeringsorganisatie aangestelde personen, die zich desgewenst als zodanig kunnen
legitimeren.
12. Uiterlijk een maand na het classificatiebezoek ter plaatse communiceert Hotelsterren schriftelijk
aan de deelnemer de uitkomst van de classificatie.
13. Indien niet aan een norm wordt voldaan kan een termijn van 90 dagen uitstel worden verleend,
waarin de deelnemer alsnog aan de norm kan voldoen.
14. Indien de aard van de tekortkoming dit nodig maakt, kan een extra controlebezoek worden
afgelegd waarvoor de kosten voor rekening van deelnemer komen.
15. Indien de deelnemer aan geen enkele categorie voldoet, kan de deelnemer niet worden
opgenomen in het sterrenregister en vervalt de deelneming.
16. De classificatie van een hotel is geldig vanaf datum toekenning door Hotelsterren tot maximaal 4
jaar na datum toekenning van die classificatie, zolang de deelnemer deelneemt aan de
hotelclassificatie en zolang hij blijft voldoen aan de in de toegekende norm beschreven criteria.
Na een nieuw classificatiebezoek start een nieuwe classificatieperiode.

Publicatie
17. Het Hotelsterrenregister bevat de naam van de deelnemende logiesverstrekkende onderneming,
de contactgegevens +van de onderneming, alsmede de categorie waarin de onderneming is
ingedeeld.
18. Het register is openbaar. De resultaten worden vermeld op www.hotelsterren.nl en kunnen
worden gedeeld met derden zoals boekingsites, online travel agents en producenten van
navigatiesystemen.
19. Alle rechten en intellectuele eigendom, waaronder met name begrepen het auteursrecht op
deze gegevens, berusten bij Hotelsterren.

Het sterrenschild
20. Na indeling en opname in het Hotelsterrenregister ontvangt de deelnemer een sterrenschild.
21. De deelnemer betaalt een bruikleenbedrag voor de bruikleenperiode van het sterrenschild.
22. De bruikleenperiode start op het moment van verstrekking van het schild en eindigt zodra een
van de volgende situaties zich voordoet:
a. Het schild komt niet meer overeen met de classificatie van het hotel.
b. Het schild komt niet meer overeen met de geldende huisstijl van Hotelsterren.
c. De deelnemer voldoet niet aan een of meer van de in dit reglement gestelde
voorwaarden.
23. Het schild is en blijft eigendom van Hotelsterren.
24. De deelnemer toont het schild binnen 14 dagen na ontvangst en gedurende de gehele
classificatieperiode op een voor het publiek zichtbare plaats bij de ingang van de onderneming.
25. De deelnemer verplicht zich, in geval van beëindiging van deelname van diens onderneming in
Hotelsterrenregister, het in bruikleen verstrekte sterrenschild te verwijderen en binnen een
maand terug te zenden aan het daartoe op gegeven adres.
26. Indien de deelnemer verzuimt het sterrenschild te retourneren, is Hotelsterren gerechtigd de
invorderingskosten te verhalen op de deelnemer.

Noodzaak tot classificatiebezoek
27. Een classificatiebezoek is noodzakelijk in de volgende situatie(s):
a. een nieuwe of hernieuwde inschrijving;
b. het verlopen van de classificatietermijn van 4 jaar;
c. een door de deelnemer gewenste aanpassing van het aantal toegekende sterren;
d. een geconstateerde afwijking van het hotel ten opzichte van de gehanteerde normen
die op eerste aangeven door Hotelsterren niet aantoonbaar binnen een hersteltermijn
van 90 dagen gecorrigeerd is;
28. De kosten van een classificatiebezoek zijn voor rekening van de deelnemer en conform de
gepubliceerde tarieven. De periode waarin een classificatiebezoek plaats zal vinden wordt vooraf
aangekondigd op het bij ons geregistreerde e-mailadres.

Bezwaar
29. Een deelnemer kan bij Hotelsterren schriftelijk bezwaar maken tegen de uitkomst van de
classificatie.
30. Indien een bezwaarprocedure niet leidt tot overeenstemming, dan kan KHN een onafhankelijk
bindend adviseur aanstellen. De kosten van deze procedure komen voor rekening van de
deelnemer.

Overige bepalingen
31. Partijen geven elkaar wederzijdse toestemming om de overeenkomst voor deelname aan
Hotelsterren en bijbehorende rechten en verplichtingen over te dragen indien sprake is van
eigendomsoverdracht bij een van de partijen dan wel indien KHN besluit een andere organisatie
dan Hotelsterren aan te wijzen als uitvoerder van de classificatie. In genoemde gevallen hebben
beide partijen het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen.
32. De aansprakelijkheid van Hotelsterren is, behoudens opzet of grove schuld, beperkt tot het
factuurbedrag van de verrichtte diensten.
33. Op alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de
onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding
van nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
34. Alle onder artikel 36 genoemde geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te
Rotterdam.